Print
Cooperation Partners

Kosovar Ministry of Education, Science and Technology (Kosovo)

Ministry with responsibilities in education, science and technology in Kosovo*

Acronym: MEST

Website: https://masht.rks-gov.net/en

Address:
10000 Prishtina
Kosovo

Projects: